Všeobecné podmínky

Ta nejlepší četba před spaním.

A. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydány v souladu s § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a upravují podmínky poskytování služeb společností Moje Caara s.r.o., se sídlem Bílkova 855/19, 11000 Praha 1, IČO: 05151899, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 259047 (dále jen „poskytovatel“) klientovi.

VOP upravují práva a povinnosti klienta a poskytovatele související s poskytováním služeb klientovi a užíváním služeb. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb poskytovatelem. Na aktuální znění VOP je klient poskytovatelem řádně upozorněn a klient má možnost se s nimi detailně seznámit na internetových stránkách www.caara.cz.

Poskytovatel i klient si mohou ujednat odchylky od těchto VOP pouze písemným ujednáním potvrzeným oběma stranami. Tato ustanovení mají přednost před ustanoveními zveřejněných VOP. Pokud se odlišují od právních předpisů a nejsou v příkrém rozporu s nimi, mají přednost v uplatnění.

B. Specifikace

Poskytovatel je právnickou osobou, která nabízí a poskytuje klientovi níže specifikované služby. Klientem pro účely VOP je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která má neomezenou právní osobnost a svéprávnost, a která má zájem o využití nabídky služeb poskytovatele prezentovaných na stránkách www.caara.cz. Klient za tímto účelem kontaktoval Poskytovatele a nabídku poskytnutí služeb si vyžádal. (dále jen „klient“).

Nabízenými službami se pro účely VOP rozumí služby, které Poskytovatel poskytuje klientovi na jeho vyžádání a v souladu s těmito VOP nebo jejich písemnou úpravou odsouhlasenou oběma stranami a jsou uvedeny v čl. D.

Objednávkou se pro účely VOP rozumí emailové, nebo prostřednictvím webového formuláře sdělené, požadavky klienta na poskytnutí služby poskytovatele v oblasti prodeje, kontroly či prověření, a dále nabídky dalších služeb dle čl. D. VOP, o jejichž poskytnutí má Klient zájem. Objednávka musí být potvrzena elektronickou formou ze strany poskytovatele klientovi jinak se rozumí, že nebyla přijata. (dále jen „Objednávka“).

Smlouvou o poskytování služeb se rozumí smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a klientem, jejímž předmětem je poskytování služeb nabízených poskytovatelem při prodeji či koupi vozu dle těchto VOP na základě potvrzené objednávky klienta, přičemž smlouva o poskytování služeb je uzavřena úhradou poplatku za služby uvedené v potvrzené objednávce ze strany klienta (dále jen „smlouva“). Stranami se rozumí pro účely VOP, jakož i Smlouvy, Poskytovatel a Klient společně nebo každý samostatně (dále jen „Strany“).

Prodávajícím se pro účely VOP rozumí jak původní vlastník vozidla, které má klient zájem koupit, tak osoba vlastníkem vozidla pověřená či zmocněná k prodeji vozidla (dále jen „prodávající“). Smluvními partnery poskytovatele jsou třetí osoby, jejichž prostřednictví Poskytovatel zajišťuje provedení některých z nabízených služeb nebo které poskytnou klientům služby, jejichž zprostředkování je zajišťováno poskytovatelem (dále jen „smluvní partneři poskytovatele“). Finanční institucí společnost, které poskytovatel zprostředkovává smlouvy o finančních službách.

C. Nabídka služeb

Na webových stránkách poskytovatele obsahu www.caara.cz jsou uvedeny kontaktní údaje poskytovatele, jakož i stručný popis a charakteristika jím nabízených poskytovaných služeb a dále též výše odměn poskytovatele za poskytnutí jednotlivých služeb.

Klient může kontaktovat poskytovatele a objednat jednotlivé služby prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách, nebo pomocí kontaktního formuláře, který je součástí www.caara.cz. Poskytovatel má povinnost informovat Klienta srozumitelně o:

 • poskytovateli obsahu a tím i subjekt, který nabízí uvedené služby na www.caara.cz, uvedením jeho firmy, sídla, IČO, telefonního čísla a adresy elektronické pošty (tzv. e-mail);
 • možnosti seznámit se s VOP na webových stránkách www.caara.cz;
 • ceníku za nabízené služby, jakož i o platebních podmínkách;
 • právech a povinnostech Klienta, zejména o právu odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb;
 • ochraně osobních údajů Klienta poskytnutých při telefonickém kontaktu;
 • možnostech, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností Klientů, kteří jsou v souladu s ust. § 419 Občanského zákoníku spotřebiteli, a to včetně poskytnutí základní informace o možnosti obrátit se na orgán dohledu či dozoru;

D. Poskytované služby

Poskytovatel je oprávněn na základě potvrzené objednávky poskytnout klientovi následující služby:

 • kontrola vozidla specialistou poskytovatele - zajištění odborné kontroly stavu 1 (jednoho) vozidla vybraného klientem, rozsah a charakter kontroly stavu Vybraného vozidla je specifikován v čl. I. VOP;
 • fyzická kontrola identifikačních znaků vozidla, zejména VIN, prostřednictvím smluvních partnerů poskytovatele, spočívající v prověření, zda nebyla na vozidlech či jeho identifikátorech provedena neoprávněná změna či jiný zásah, který by mohl vést k nové identitě vozidla;
 • předání informací o nabízeném vozidle, které budou obsahovat zejména informace o vozidlech - výrobní značka, typ, rok výroby, počet najetých kilometrů, barvu, stav (bez nehody/po dopravní nehodě), informace o servisní knížce a předcházejících majitelích, jakož i vyjádření poskytovatele z jakého důvodu je vozidlo podle názoru vhodné pro klienta, případně s jakými riziky by mohla být koupě vozidla spojená;
 • zprostředkovat prodej či koupi vozidla a zajištění potřebně administrativy spojené s převodem vozidla
 • nabídnout odkup vozidla, na základě provedené technické kontroly vozidla a prověření dokumentace a historie vozidla včetně zajištění nutné administrativy spojené s odhlášením vozidla
 • nabídnout prodej vozidla, které má v nabídce, nebo v nabídce klientů, prověření dostupnosti vozidel u prodávajících, vč. zjištění VIN, budou-li takové informace poskytovateli zpřístupněny; jeho předběžné prověření - prověření původu, servisní historie, počtu ujetých kilometrů, roku výroby, rozsahu výbavy apod; včetně nutné administrativy spojené s přihlášením vozidla do veřejného rejstříku
 • nabídnout testovací jízdu a osobní kontrola – zajištění testovací jízdy a asistence při testovací jízdě vozidla vybraného klientem – a to vždy maximálně po dobu 15 (patnácti) minut u jednoho vozidla, která bude prováděna vždy za účasti poskytovatelem pověřené osoby. V případě, že klient z jakéhokoliv důvodu zruší testovací jízdu méně než 24 hodin před jejím plánovaným konáním, nevzniká mu nárok na vrácení poplatku za tuto službu; tato služba může být poskytnuta pouze pro klienty, kteří prokáží pojištění svého nabízeného vozu havarijním pojištěním.
 • vyhodnocení možností a nabídka financování kupní ceny vozidla nebo pojištění Vybraného vozidla za podmínek uvedených v čl. K a L VOP;
 • zprostředkování pojištění vozidla za podmínek uvedených v čl. L VOP;
 • zprostředkování poskytnutí doplňkových služeb souvisejících s koupí a následným provozem vozidla, zejména prodloužené záruky, které jsou blíže specifikovány v čl. M. VOP.

Poskytovatel může odmítnout poskytnutí služeb nebo jen některé z nich zejména v případě, že dle informací, které má k dispozici je patrné, že klient má zájem o využití výše uvedených služeb pro komerční účely, nebo poskytovatel s ohledem na objednávku klienta a své odborné znalosti a zkušenosti s poskytováním těchto služeb je nad vší pochybnost přesvědčen, že jejich poskytnutí není z objektivních důvodů možné. Poskytnutí služby může též odmítnout, pokud poskytovatel prokáže, že klient uvedl nepravdivé informace či je zamlčel.

Objednávka musí obsahovat určení služeb, které budou klientovi poskytnuty poskytovatelem, a to na základě dohody s poskytovatelem a potvrzené objednávky.

E. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

Objednávka, jakož i odkaz na aktuální znění VOP jsou součástí potvrzovacího emailu zaslaného klientovi poskytovatelem, ve kterém potvrdí převzetí objednávky a záměr ji realizovat. Smlouva mezi poskytovatelem a klientem o poskytování služeb je uzavřena dnem připsání odměny sjednané dle čl.

F. VOP na účet poskytovatele, tímto úkonem klient vyjádřil svoji vůli být Smlouvou/Objednávkou vázán.

Bude-li mít Klient zájem o poskytnutí Individuálních služeb neuvedených v těchto VOP, bude jejich specifikace spolu s cenovým ujednáním sjednána v samostatné smlouvě.

F. Odměna Poskytovatele

Klient se zavazuje poskytovateli za poskytnutí služeb dle čl. D. VOP uhradit jednorázovou odměnu ve výši specifikované v potvrzené objednávce (dále jen „odměna“). Odměna bude vypočtena dle konfigurace vybraných služeb, které budou klientovi poskytovány. Klient zaplacením odměny potvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi souhlasí. Na tuto skutečnost je klient poskytovatelem upozorněn s potvrzením objednávky.

Poskytovatel je oprávněn účtovat klientovi tzv. cestovné, tedy poplatek za počet kilometrů z místa výjezdu do místa určení a následně též z místa určení do místa provádění odborné kontroly vozidla dle VOP. Přesná adresa místa výjezdu je stanovena na webových stránkách poskytovatele www.caara.cz. Místem určení se dle těchto VOP rozumí adresa, kde se vozidlo nachází dle zjištění poskytovatele v den uzavření smlouvy. Cestovné bude vypočteno jako násobek ceny stanovené na webových stránkách poskytovatele za každý započatý jeden kilometr cesty a počet kilometrů bude s klientem odsouhlasen předem.

Výše odměny, vč. všech daní a poplatků, za jednotlivé služby, které budou klientovi poskytnuty, je uvedena na webových stránkách poskytovatele www.caara.cz přičemž k této odměně bude připočteno cestovné. V případě, že poskytovatel potvrdí klientovi poskytnutí vybrané služby přednostně odměna se zvyšuje o tzv. expresní příplatek uvedený na webových stránkách poskytovatele www.caara.cz.

Odměna bude Klientem zaplacena před zahájením poskytování služeb platebním příkazem na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy o poskytování služeb nebo platební kartou prostřednictvím internetového platebního portálu.

V případě platby odměny platebním příkazem je Klient povinen v platebním příkazu uvést variabilní symbol platby uvedený ve smlouvě či v daňovém dokladu. Částky placené dle této Smlouvy se považují za uhrazené dnem připsání na účet poskytovatele.

Poskytovatel není povinen zajistit konání první testovací jízdy dříve, než bude odměna připsána na účet. V případě, že součástí služeb poskytovaných klientovi dle Smlouvy nebude asistence při testovací jízdě, není poskytovatel povinen poskytnout služby dle čl. D. VOP dříve, než bude odměna připsána na účet poskytovatele.

G. Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je povinen informovat Klienta o všech okolnostech, které zjistil při plnění předmětu smlouvy, a které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů nebo na splnění jeho povinností dle smlouvy nebo na rozhodnutí klienta o koupi vozidla nebo způsobu financování kupní ceny vozidla nebo jeho pojištění. Zjistí-li poskytovatel, že pokyny klienta jsou zřejmě nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu smlouvy anebo by mohly mít za následek vznik škody, je povinen na to klienta neprodleně upozornit. Pokud klient i přes upozornění poskytovatele na splnění pokynu trvá, neodpovídá poskytovatel za takto vzniklou škodu. Pokyny klienta není poskytovatel vázán, jsou-li v rozporu se zákonem či jinými právními normami. O tom je poskytovatel povinen klienta poučit.

Poskytovatel je povinen předat klientovi veškerou dokumentaci, kterou obdržel v souvislosti s poskytováním služeb klientovi bez zbytečného odkladu poté, co je klientovi poskytnuta poslední služba dle objednávky, případně při podpisu kupní smlouvy týkající se vozidla. Toto může poskytovatel odmítnout, eviduje-li k tomuto dni nezaplacené závazky klienta.

H. Práva a povinnosti Klienta

Klient je povinen poskytovateli uhradit odměnu dle čl. F. VOP a dle dispozic v potvrzení objednávky.

Klient prohlašuje, že před potvrzením objednávky služeb sdělil poskytovateli veškeré informace, jakož i pokyny a žádosti, které jsou nezbytné k řádnému poskytnutí služby dle objednávky, zejména požadavky týkající se vozidla, které má zájem prodat. Klient je dále povinen poskytnout maximální možnou součinnost, která se v průběhu plnění závazků poskytovatele projeví jako potřebná pro plnění smlouvy.

Klient požadující poskytnutí služeb spojených s výkupem (prodejem) vozu je povinen po zaslání úhrady za poskytnuté služby zaslat i na email poskytovatele kopie malého TP, velkého TP kopii servisní knížky.

Informace o klientem nabízeném vozidle budou umístěny na webových stránkách www.caara.cz a nabízeny potencionálním zájemcům o koupi vozidla. V případě úspěšného prodeje vozu prostřednictvím poskytovatele náleží za toto poskytovateli odměna stanovená zprostředkovatelskou či jinou smlouvou uzavřenou mezi klientem a poskytovatelem.

Klient je povinen informovat poskytovatele bez zbytečného odkladu o jakékoli změně kontaktních či osobních údajů, které poskytl v souvislosti s činností poskytovatele dle smlouvy, jakož i jakýchkoliv okolností, které mohou mít vliv na plnění závazků poskytovatele dle smlouvy nebo na plnění závazků klienta souvisejících s koupí vozidla.

Rozhodne-li se klient po zahájení poskytování služeb změnit své požadavky ohledně rozsahu poskytovaných služeb, nebo požadavky týkající se vozidla, které má zájem prodat nebo koupit, a které uvedl při objednání služeb, považuje se tato změna za novou objednávku. Poskytovatel tuto novou potvrzenou objednávku zašle na emailovou adresu klienta a klient je za nově objednané služby povinen uhradit poskytovateli odměnu uvedenou v nové objednávce v souladu s těmito VOP. V případě, že klient zmenší rozsah služeb, které požaduje poskytnout, vrátí mu poskytovatel odměnu za služby, které klient nově již nepožaduje v případě, že ještě tuto službu neposkytl, nebo její poskytování nezahájil, pokud tyto VOP nestanoví jinak.

V případě, že se klient nemůže dostavit k jakékoli osobní schůzce sjednané s poskytovatelem, zavazuje se poskytovatele předem, alespoň 24 (dvacet čtyři) hodin, informovat a navrhnout jiný termín schůzky. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je klient povinen uhradit poskytovateli účelně vynaložené náklady související s neuskutečněním osobní schůzky, zejména cestovné a to na základě vyúčtování těchto nákladů, které klientovi zašle poskytovatel na jeho e-mail , do 10 (deseti) dnů ode dne doručení uvedeného vyúčtování.

V případě, že klient svou objednávku zruší, je oprávněn poskytovatel po klientovi požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů dle §1728 a §1729 zákona 89/2012 Sb hovořících o předsmluvních závazcích.

I. Kontrola vozidla specialistou poskytovatele

V případě, že si klient vybere tuto službu, nebo že je tato služba nutnou součástí výkupu vozidla zavazuje se poskytovatel zajistit provedení technické kontroly vozidla, která bude provedena specialistou poskytovatele, jenž je pro tuto činnost speciálně vyškolen a má odborné znalosti a zkušenosti potřebné k řádnému provedení technické kontroly vozidla (dále jen „specialista“). Technická kontrola vozidla bude spočívat v prohlídce karoserie, vč. laku, motorové části vozidla, hnacího ústrojí, podvozku, brzdového systému, pneumatik a disků, interiéru, diagnostice a kontrole stavu vybavení vozidla (dále jen „technická kontrola“). Technická kontrola probíhá bez fyzického rozebrání jednotlivých součástí vozidla. Předpokládaná délka trvání prohlídky je 2 hodiny. Klient se zavazuje po předchozí domluvě s poskytovatelem umožnit tuto prohlídku v domluvený čas a na domluveném místě.

Specialista vyhotoví osvědčení o stavu vozidla, které bude odpovídat zjištěním v rámci Technické kontroly (dále jen „ osvědčení“). Osvědčení bude kromě popisu stavu vozidla obsahovat též doporučení pro klienta týkající se nutných či doporučovaných nákladů na uvedení vozidla do optimálního stavu umožňujícího při následné řádné údržbě další užívání vozidla po dobu jeho živostnosti uváděné výrobcem vozidla.

Další částí kontroly je administrativní prověření původu a identifikačních znaků vozidla skládající se z prověření systémem cebia a dalšími dostupnými prostředky. Poskytovatel se zavazuje předat klientovi zprávu o stavu vozidla, které bude obsahovat údaje uvedené v osvědčení, informace ze záznamu o provedení technické kontroly a dále též vyjádření a doporučení poskytovatele (dále jen „certifikát“).

Klient bude informován o výsledcích technické kontroly bez zbytečného odkladu po jejím skončení a poskytovatel zároveň zašle na e-mailovou adresu klienta certifikát. V případě, že klient z jakéhokoliv důvodu zruší technickou kontrolu méně než 24 hodin před jejím plánovaným konáním, nevzniká mu nárok na vrácení poplatku za tuto službu.

J. Financování kupní ceny vozidla

Předmětem podnikání poskytovatele je mimo jiné i zprostředkování úvěrů pro finanční instituce. Na základě toho je oprávněn předkládat klientům nabídky financování kupní ceny vozidla od finančních institucí.

K. Doplňkové služby

Poskytovatel nabízí klientovi zprostředkování následujících doplňkových služeb souvisejících s koupí a následným provozem vybraného vozidla - prodlouženou záruku a asistenční kartu.

L. Prodloužená záruka

Doplňková služba, která klientovi umožňuje prodloužit záruku na jednotlivé části vozidla, ačkoli standardní záruka poskytovaná výrobci vozidel již skončila (dále jen „Prodloužená záruka“). Prodloužená záruka je poskytována specializovanými institucemi, které se zabývají poskytováním těchto služeb na trhu České republiky a jsou smluvními partnery poskytovatele. Prodlouženou záruku je možné sjednat v různých variantách dle stavu vozidla a požadavků klienta.

Má-li dle objednávky klient zájem o poskytnutí této služby, poskytovatel po provedení technické kontroly předloží klientovi nabídky variant prodloužené záruky, které budou odpovídat stavu vozidla zjištěného v rámci technické kontroly.

Klient informuje poskytovatele o výběru z nabídky prodloužené záruky. Poskytovatel následně zajistí předložení návrhu smlouvy o poskytnutí prodloužené záruky klientovi. Klient se zavazuje podepsanou smlouvu o poskytnutí prodloužené záruky předat poskytovateli, který ji následně předá smluvnímu partnerovi poskytovatele.

Poplatek za prodlouženou záruku hradí klient přímo smluvnímu partnerovi poskytovatele poskytujícímu prodlouženou záruku, a to dle smlouvy o poskytnutí prodloužené záruky. Prodloužená záruka může být též součástí služeb nabízených v rámci financování kupní ceny finanční institucí.

M. Doba trvání smlouvy

Poskytovatel se zavazuje na základě výslovné žádosti klienta zahájit činnost vedoucí ke splnění povinností poskytovatele uvedených v čl. D. VOP po uzavření smlouvy.

Smluvní vztah založený smlouvou trvá do doby splnění všech povinností poskytovatele a klienta dle smlouvy. Splněním všech povinností poskytovatele a klienta dle smlouvy smluvní vztah zaniká. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit pouze za podmínek stanovených právními předpisy nebo touto smlouvou.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy s tím, že odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, nároku na uhrazení smluvní pokuty, ani smluvních ustanovení, jejichž účinky mají podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze trvat i po zániku práv a povinností smluvních stran plynoucích z této smlouvy. Smluvní strany konstatují, že smlouva je uzavírána distančním způsobem.

Klient, který je zároveň spotřebitel dle ust. § 419 Občanského zákoníku, může od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy, avšak pouze v rozsahu neposkytnutých služeb. Od Smlouvy lze odstoupit písemně, a to v souladu s informací uvedenou v těchto VOP o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno poskytovateli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Vzor odstoupení od smlouvy je dostupný na webových stránkách poskytovatele. Pokud Klient odstoupí od smlouvy, poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí klientovi všechny platby, které od něho v souvislosti se smlouvou obdržel. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl klientem použit pro provedení počáteční transakce, pokud klient výslovně neurčí jinak. Klientovi tím nevzniknou další náklady. Došlo-li před odstoupením k zahájení činnosti poskytovatele dle Smlouvy, je klient povinen poskytovateli uhradit poměrnou část sjednané odměny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Klient není oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že poskytovatel již splnil veškeré své závazky ze smlouvy, tedy poskytl klientovi služby v souladu s čl. D. VOP.

N. Sankce

Poskytovatel má nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč v případě, že Klient poruší své povinnosti dle čl. H. VOP.

Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy zaslané na adresu klienta uvedenou ve smlouvě, a to do 10 (deseti) dnů ode dne doručení takové výzvy.

O. Osobní údaje a jejich ochrana

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“)

 • Klient souhlasí s tím, aby společnost poskytovatel zpracovávala jeho osobní údaje, včetně rodného čísla, e-mailové adresy a telefonního čísla (mobilního) telefonu, v rozsahu, v jakém jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb, resp. objednávce služeb a v dalších souvisejících dokumentech a dokladech za účelem jednání o uzavření nebo změně smlouvy, plnění smlouvy a dále k jednání o ceně vozidla, případně ke zprostředkování poskytnutí spotřebitelského úvěru na úhradu kupní ceny vybraného vozidla, sjednání pojištění vybraného vozidla, asistenčních služeb, nebo poskytnutí jiných služeb dále pro evidenční a kontrolní účely v rámci podnikatelské činnosti poskytovatele jako správce údajů.
 • Klient souhlasí s tím, aby poskytovatel nahrával jeho telefonní hovory v rámci zkvalitnění služeb, pro účely ochrany a uplatnění práv poskytovatele, zejména pro použití záznamu telefonního hovoru jako důkazního prostředku.
 • Klient souhlasí s tím, aby poskytovatel pořizoval a uchovával kopie jeho dokladů totožnosti i jiných dokladů, které poskytovateli předložil, zejm. občanského průkazu a řidičského průkazu pro potřeby jednání o uzavření smlouvy a pro ochranu a uplatnění práv poskytovatele a zpracovával osobní údaje uvedené na těchto kopiích za uvedenými účely. Klient souhlasí, že tyto kopie je poskytovatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jejichž prostřednictví poskytovatel zajišťuje provedení některých z nabízených služeb nebo které poskytnou klientovi služby, jejichž zprostředkování je zajišťováno poskytovatelem za uvedenými účely.
 • Klient, kterému poskytovatel poskytuje též služby uvedené v čl. D. VOP tímto uděluje poskytovateli souhlas, aby si ověřil pravost, úplnost a správnost dokladů, jakož i v nich obsažených informací, předkládaných klientem v souvislosti s poskytováním služeb poskytovatelem, a to u klientova zaměstnavatele nebo jiných osob, majících vztah k daným dokumentům a v nich obsaženým informacím umožňujícím jejich ověření.
 • Výše uvedené souhlasy platí po dobu 10 let od jejich udělení a v případě uzavření smlouvy do uplynutí 10 let ode dne ukončení smlouvy nebo splacení všech závazků klienta, které ze smlouvy vyplývají. Přednost má ta z uvedených situací, která nastane později.
 • Klient bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zpřístupnit a předávat osobní údaje smluvním partnerům poskytovatele a dalším osobám, které pro poskytovatele na základě pověření zajišťují plnění jeho smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracuje při plnění předmětu smlouvy nebo při realizaci svého předmětu podnikání za účelem výkonu práv a povinností poskytovatele ze smlouvy a plnění povinností uložených poskytovateli právními předpisy.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 • Zpracováním osobních údajů se pro účely tohoto ustanovení rozumí jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravování, vyhledávání, používání, uchovávání a likvidace, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému.
 • Klient potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů ve smyslu § 11 a § 12 ZOOÚ. Klient potvrzuje, že byl poskytovatelem poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 ZOOÚ, tzn. zejména o svém právu požadovat na poskytovateli vysvětlení, bude-li se domnívat, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu provedením nápravy ze strany poskytovatele. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNSIS“)

 • Pokud klient nevyjádřil nesouhlas, souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával jeho osobní údaje i pro marketingové účely, zejm. zasílání adresných marketingových nabídek, marketingové průzkumy, zasílání nabídek produktů a služeb jiných osob.
 • Klient souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával osobní údaje pro šíření obchodních sdělení poskytovatele a jiných osob elektronickou formou ve smyslu § 7 ZNSIS.
 • Klient souhlasí s tím, aby poskytovatel předával osobní údaje smluvním partnerům poskytovatele, a aby tito smluvní partneři poskytovatele jako správci zpracovávali osobní údaje pro výše uvedené účely, zejm. za účelem zpracovávání a zasílání nabídky produktů a služeb, a to také elektronickou formou.
 • Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány do doby, kdy klient zašle poskytovateli informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace poskytovatelem nadále zasílány, maximálně však na dobu 10 let ode dne ukončení jakéhokoliv smluvního vztahu mezi poskytovatelem a klientem.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 • Zpracováním osobních údajů se pro účely tohoto ustanovení se rozumí jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravování, vyhledávání, používání, uchovávání a likvidace, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému.
 • Klient potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů ve smyslu § 11 a § 12 ZOOÚ. Klient potvrzuje, že byl poskytovatelem poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 ZOOÚ, tzn. zejména o svém právu požadovat na poskytovateli vysvětlení, bude-li se domnívat, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu provedením nápravy ze strany poskytovatele. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

P. Reklamace

Klient je oprávněn uplatnit reklamaci služeb a to formou písemného vyrozumění poskytovatele o důvodech reklamace a o návrhu řešení, nebo vypracováním reklamačního protokolu ve spolupráci s poskytovatelem. Řešení reklamace se dále řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Q. Společná a závěrečná ustanovení

Poskytovatel je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně měnit, avšak pro každý právní vztah platí verze platná a účinná v době uzavření smlouvy.

Klient uděluje v souladu s ZoNSIS poskytovateli a též smluvním partnerům poskytovatele souhlas, aby mu v budoucnu zasílali na jeho e-mail všechny formy sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře služeb a jiných činností poskytovaných poskytovatelem a smluvními partnery poskytovatele (obchodní sdělení). Klient je kdykoliv oprávněn tento souhlas odvolat.

Veškeré služby jsou zajišťovány poskytovatelem nebo smluvními partnery poskytovatele, kteří disponují potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi k poskytování služeb uvedených v těchto VOP. Klienti mají možnost obrátit se na poskytovatele se svou stížností na poskytování služeb podle těchto VOP, a to písemně, formou emailu případně telefonicky. Stížnost bude mimosoudně řešena vedením poskytovatele, a to individuálně s každým klientem. Záznam o stížnosti a způsobu jejího řešení bude klientovi poskytnut v elektronické podobě bez zbytečného odkladu o jejím vyřízení. Klient – spotřebitel je oprávněn obrátit se se stížností na poskytovatele ohledně poskytování jeho služeb na orgán dohledu či dozoru.

VOP nabývají účinnosti dne 15.1.2016.